Call 0208 349 2011
fujitsu daikin mitsubishi panasonic and toshiba logos

Modele vleresimi

Përfitimet e qeverisjes Demokratikë të shkollës Mund të përmblidhen në këto pika (po Aty, FQ. 9): Kur vlerësojnë nxënësit, mësuesit duhet të kenë parasysh parimet të Tilla të rëndësishme si: Lista e mëposhtme, e marrë nga Dokumenti “Sigurimi i cilësisë së arsimit për Qytetari Demokratike në Shkolla “(Këshilli i Evropës, Qeverisja Demokratike e Shkollave, 2005, FQ. 73) Mund të jetë ndihmë në mënyrë që të mbani MEND udhëzimet Kryesore: 45 44. Kur u zhvillua KY instrument në vitin 2005, treguesit në tabelën e mësipërme u përshkruan si tregues të EQD. Shtesa EQD/EDNJ është bërë në këtë tabelë për këtë vëllim. 34. Helmke A. (2003), “Unterrichtsevaluation: Verfahren und Instrumente”, Schulmanagement, 1, 8-11. 35. Clausen M. et Schnabel K.

U. (2002), “Konstrukte der Unterrichtsqualität im Expertenurteil”, Unterrichtswissenschaft, 30 (3), 246-60. Si një formë e planifikimit të mësimdhënies në bashkëpunim, për të kursyer kohën e çmuar, shërbejnë grupet kolegjiale dhe uljet e përbashkëta për EQD/EDNJ. Sugjerimet e mëposhtme Mund të shërbejnë si udhëzues: 40 Arritjet akademike krahasohen me objektivin e të mësuarit. Një perparim i arritur në mënyrë individuale në të mësuarit krahasohet me një Objektiv realisht të arritshëm. Kjo mënyrë vlerësimit është një normë bazuar në objektiva dhe informon për qasjen ndaj një synimi të përcaktuar si arritja e përsosur. Krahasimi i arritjeve të nxënësve me përparimin e të mësuarit të nxënësve të tjerë NUK është me rëndësi. Testet e bazuar për kritere janě të orientuara drejt qëllimeve të mirë përcaktuara. ATO matin arritjen me referencë ndaj një Karakteristike të caktuar të vendosur nga mësuesi.

Kjo Gjithashtu do të thotë se mësuesi duhet të ndërtojë dhe të paraqesë objektivat që nxënësit duhet të arrijnë në rezultatet e pneu. Kështu, arritjet e nxënësit NUK do të krahasohen me ATO të nxënësve të tjerë. Sipas studimeve të ndryshme në këtë Fushë, proceset Shoqërore të krahasimeve mes nxënësve fillojnë Vetëm Kur NUK ka asnjë Kriter Objektiv të përdorur në vlerësim.

Posted on: No Comments

Comments are closed.